Zawartość Twojej aktówki

Szanowni Państwo,

25 maja 2018 roku wchodzi w życie nowe Rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO), które ma na celu lepszą ochronę Państwa danych. W PROEL popieramy wszystkie działania, które mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa danych i podnoszenie świadomości w tym zakresie. W związku z powyższym przekazujemy Państwu informacje o przetwarzanych przez nas danych osobowych, a także przysługujących Państwu w związku z tym prawach.

PROEL SP.J,  niniejszym, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: „Rozporządzeniem o ochronie danych osobowych”), wnoszę o wyrażenie przez Państwa zgody na przetwarzanie przez PROEL SP.J. – jako administratora - Państwa danych osobowych w celu zawarcia i realizacji umowy sprzedaży produktów i usług oferowanych przez PROEL SP.J. a także w celach marketingowych.

PROEL SP.J. jako Administrator Państwa danych osobowych, na podstawie art. 13 Rozporządzenia o ochronie danych osobowych,  informuje, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest PROEL spółka jawna z siedzibą w Warszawie przy ul. Nastrojowej 16, 02 – 441 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000029008, NIP: 5222216424, Regon: 012816689.

2. PROEL SP.J. przetwarza i będzie przetwarzała Państwa dane osobowe do prowadzenia z Państwem negocjacji handlowych zmierzających do ewentualnego podpisania i następnie realizacji zawartej z Państwem umowy lub umów, na produkty lub usługi oferowane przez PROEL SP.J., do celów statystycznych mierzących dane ekonomiczne PROEL SP.J. (takie jak np.: wyniki sprzedaży) oraz do celów archiwalnych dotyczących informacji o Klientach obsłużonych przez PROEL SP.J. (w tym przechowywania referencji od Klientów), a także dla ewentualnej windykacji i dochodzenia roszczeń przed Sądem. Dodatkowo Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez PROEL SP.J. w celach marketingowych własnych produktów i usług.

3. PROEL SP.J . przetwarza i będzie przetwarzał Państwa dane osobowe przez czas trwania negocjacji handlowych zmierzających do podpisania umowy, a dalej przez czas wykonania umowy czy realizacji usługi, a także przez czas, w którym PROEL SP.J. jest obowiązana do przechowywania dokumentów sprzedaży (tj. do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, przy czym zobowiązanie podatkowe przedawnia się w terminie 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku (art. 86 § 1 w zw. z art. 70 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 201 ze zm.). Po upływie wskazanych okresów czasu Państwa dane zostaną przez PROEL SP.J. zanonimizowane i będą przechowywane (przetwarzane) wyłącznie do celów statystycznych i historycznych. Spółka będzie przechowywać Państwa dane do celów marketingu własnych produktów i usług oraz produktów i usług innych podmiotów (polegających m.in. na wysłaniu informacji o nowych produktach czy usługach oraz promocjach) w okresie 3 lat od dnia wysłania Państwu pierwszej oferty handlowej.

4. PROEL SP.J. przetwarza i będzie przetwarzał następujące kategorie Państwa danych osobowych: dane do wystawienie faktury (NIP, adres siedziby firmy, nazwa firmy), dane do wystawienia paragonu (imię i nazwisko, adres zamieszkania); imię i nazwisko osoby lub osób działających w imieniu Klienta, jej numer telefonu i e-mail służbowy.

5. W przypadku realizacji przez PROEL SP.J.. na Państwa rzecz usługi polegającej na "Szkolenie z nowych produktów i instalacji PROEL SP.J.", spółka przetwarza dane, o których mowa w punkcie powyżej.

10. Przetwarzanie danych osobowych przez PROEL SP.J wskazanych wyżej, jest niezbędne do tego, żeby Spółka mogła w sposób należyty zrealizować usługi, które są przedmiotem zawartej z Państwem umowy.  

11. Przetwarzanie danych osobowych przez PROEL SP.J. wskazanych wyżej, jest adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane, tj. do prowadzenia z Państwem negocjacji handlowych zmierzających do ewentualnego podpisania i następnie realizacji zawartej z Państwem umowy lub umów, na produkty lub usługi oferowane przez PROEL SP.J., a także w celach marketingowych zmierzających w szczególności do ponownego zawarcia i realizacji umowy sprzedaży produktów lub usług oferowanych przez PROEL SP.J.

12. Przetwarzanie danych osobowych przez PROEL SP.J. wskazanych wyżej, odbywa się zgodnie z prawem, a to na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia o ochronie danych osobowych, tj. na podstawie zgody osób, których dane dotyczą.

13. Posiadane przez PROEL SP.J. dane pochodzą od osób, których one dotyczą (tj. bezpośrednio od Państwa lub od Państwa upoważnionych pracowników), a także z publicznych, powszechnie dostępnych stron internetowych i rejestrów, w szczególności z wyszukiwarki Krajowego Rejestru Sądowego i Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

14. Kategoriami odbiorców, którym Państwa dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione przez PROEL SP.J. są: pracownicy, współpracownicy PROEL SP.J., biuro rachunkowe, kancelarie prawne, krajowe rejestry długów. Pracownicy zostali przeszkoleni przez PROEL SP.J. w zakresie należytego przetwarzania danych osobowych i zobowiązały się do ich przetwarzania w sposób gwarantujący najwyższy poziom bezpieczeństwa tych danych. 

15. PROEL SP.J. nie przekazuje i nie będzie przekazywał Państwa danych do odbiorców w państwach trzecich lub do organizacji międzynarodowych.

16. PROEL SP.J. przetwarza lub będzie przetwarzać Państwa dane osobowe za pomocą systemów komputerowych i oprogramowania zapewniającego bezpieczeństwo przetwarzania tych danych osobowych na najwyższym poziomie (takie jak m.in. szyfrowanie przesyłanych informacji, cykliczne zmiany haseł dostępu do systemów). PROEL SP.J. przetwarza Państwa dane osobowe poza systemem informatycznym przy użyciu środków technicznych i organizacyjnych zapewniających najwyższy poziom bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych.

17. PROEL SP.J. ustanowiło Inspektora Ochrony Danych Osobowych, który jest dostępny pod numerem telefonu: + 48 22 863 33 25 i adresem e-mail: info@proel.pl 

18. W każdym czasie zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być przez Państwa cofnięta. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych dokonanych przez PROEL SP.J. na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody co do przetwarzania przez PROEL SP.J. danych niezbędnych do wykonania umowy, może spowodować zakończenie prowadzenia negocjacji handlowych, a także świadczenia usług przez PROEL SP.J., o czym strona będzie poinformowana.

19. Cofnięcie zgody może nastąpić poprzez wysłanie przez Państwa na adres e -mail: info@proel.pl, stosownego oświadczenia. Poniżej przedstawiamy przykładowe oświadczenie:
„Działając w imieniu (nazwa podmiotu) z siedzibą w (adres siedziby) jako jej (funkcja osoby składające oświadczenie wraz z wykazaniem jej umocowania do reprezentacji podmiotu)/ albo Ja – imię i nazwisko, adres zamieszkania – niniejszym cofam zgodę na przetwarzanie przez PROEL SP.J. z siedzibą w Warszawie moich danych osobowych”.

20. PROEL SP.J. informuje, że posiadacie Państwo prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia (prawo do bycia zapomnianym), ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

21. Gdy uznają Państwo, że przetwarzanie przez PROEL SP.J. Państwa danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia o ochronie danych osobowych, mają Państwo prawo wnieść skargę do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, który po wejściu w życie Rozporządzenia o ochronie danych osobowych zostanie zastąpiony przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

Z poważaniem,

Zarząd PROEL SP.J.


 

XNie pokazuj powiadomieniaWażne: Użytkowanie strony internetowej oznacza zgodę na używanie plików Cookie. Więcej informacji w polityce prywatności.